PERGAMON 1999 Kazı Raporu

 

 

 

Wolfgang RADT*

 

2 Ağustos'ta başlayan kampanya 23 Ekim'de sona erdi. Tamamlama çalışmalarıbir hafta daha uzun sürmüştür.

 

Anıtlar ve Müzeler Genel MüdürlüğüSayın Tevfik Göktürk (Ankara Müzesi) ve Unal Demirer (Antalya Müzesi) tarafından temsil edilmiştir. Her iki Bakanlık temsilcisine destekleri için teşekkür borçluyuz.

 

 Kazıekibini oluşturan kişiler: Wolfgang Radt (KazıBaşkanı), Elisabeth Steiner (fotoğraf, kazıevi ve harcamaların idaresi) inşaat ile ilgiliçalışmalara (Z yapısında) Martin Bachmann ve Andreas Schwarting (Mimar: inşaat yönetimi ve planlaması); Marcus Hauer (Statik), Caroline Müller, Karin Schwieger (yapıçizimleri); stuko onanrnlannda: Peter Pracher, Bernd Weber, Renate Bonfig, Arzu Demirer; küçük buluntu ve cam onarımında: Britt Nowak.

 

Bilimsel konularda: Dieter Hertel. Patric Kreuz ile birlikte (gri keramik), Gerhild Hübner (beyaz yüzeyıi keramik), Gioia de Luca (Megara kapları), Wolfgang Radt (Stuko bezemeler ve duvar resimleri), Helmut Müller (yazıtlar), Thomas Otten (Bizans küçük

buluntularıve mezarları), Michael Schultz ve Thyede Schmidt-Schultz (Bizans iskeletleri), Holger Schwarzer (podyumlu Salon'un yayını), Sarah Japp (Podyumlu Salon keramiği),Berta Gossel-Raeck ve Wulf Raeck (Traianus Tapınağıkeramiği ve buluntuları).

 

Uzun yıllardan bu yana Pergamon'da ilk defa kazıyapılmadı. Bildirilecek bir kazısonucu olmadığıiçin, ön raporların her yıl yayınlandığıArcbaoloqlscher Anzeiger'de bu yıl rapor çıkmayacaktır.

 

Çalışmalar, Hellenistik-Roma Dönemi peristyili Z yapısındaki mozaikleri koruyacak bir çatının yapılmasıdışında, buluntu gruplarının yayına hazırlanmasıile depolarda ve Bergama Müzesi'nde yayın ön çalışmalarıüzerine yoğunlaştırıldı.

 

 

Bu yıl, Z yapısında, yeniden ayağa kaldırma çalışmalarında bütün taşduvarların yapılmasıhedeflenmişti. Bu işiçin 15 taşustası/duvarcıile 25 amele çahşmıştır. Yenidenayağa kaldırılacak mekanlarm duvarlarıörülürken, içlerine, dışarıdan görünmeyecek bir şekilde, çatıyıtaşıyacak olan beton elemanlar yerleştirildi. Kapıüst eşiklerindeneksik olanları, suni taştan döküldü ve el işçiliği ile düzeltildi. Çatıiçin gereken çelik parçaların yapılmasına devam edildi ve yapılanlara koruyucu boya sürüldü. Bu çalışmaların yanısıra, mimarlar, statik uzmanlarıve çizimcilerle yerinde ayrıntılıplanlar yapıldı.Bu çalışmalar neticesinde, hazırlanan çelik parçalarla 2000 yılında çatıkonstrüksiyonunabaşlanabileceği sonucuna ulaşıldı.

Onarım çalışmalarıarasında, Z yapısından, Hellenistik stuko süslemelerden uygunolanları, alüminyum petekler üzerinde bir araya getirildi, eksik kısımların macunlarımasısürdürüldü. Stukolar, maske mozaikli rnekanın kuzey duvarına yeniden konabiiecek duruma geldi.

 

Küçük onarım çalışmalarında ise, eski kazıkampanyalarında ele geçirilen özellikle cam buluntular birleştirilip yapıştırıldı.Kent kazısında Diodoros Pasparos Heroon'u yanındaki "Podyumlu Salon" denen rnekarun yayınlanmasıiçin gerekli malzemenin derlenmesine ve ayrıntılıaraştırmaların yapılmasına devam edildi. Bunun için arazide küçük kontrol sondajları, çizimlerin yapılmasıve temizlik çalışmalarıgerekiyordu. Karşılaştırma amacıyla benzer çalışmalar, Zyapısıile Gymnasium arasında bulunan H yapısında da uygulandı.

Bilimsel değerlendirme çalışmalarıaşağıdaki konularıkapsıyordu:

Gri ve Arkaik keramik, beyaz zeminli Hellenistik keramik, Megara kapları, Z yapısındanHellenistik stuko süslemeleri ile Roma duvar resimleri, antik yazıtlar, Bizansmezarlarından küçük buluntular, Bizans iskeletleri, Podyumlu Salon ve yanındaki yapılar(kazımonografisi), Podyumlu Salon'dan tarihlenebilir keramik, Traianeum kazılarında ele geçirilen keramik ve yapıplanları.

 

Pergamon kale tepesinin batısında çıkan büyük yangının söndürülmesine Pergamonkazısının Türk ve Alman elemanlarıönemli katkılarda bulunarak, zararın büyümesiönlenmiştir.

 

Bergama'nın 20 km. kuzeydoğusunda yer alan Paşa Ilıcası'nda bir baraj inşası(YortanlıBarajı) nedeniyle Bergama Müzesi tarafından bir kurtarma kazısıyapılmaktadır.

 

Antik bir kaplıca merkezi olan Roma hamam kompleksindeki bu kazıya, Müze Müdürü Ahmet Yaraşbaşkanlığında, kalabalık bir ekip katılmaktadır. Karşılıklıziyaretlerle fikir alışverişinde bulunduğumuz bu çalışmalar, mimarıbakımdan, heykeltraşlık ve küçük buluntular bakımından zengin sonuçlar vermiştir. Müze Müdürü, bu çalışmayıtanıtacak ve yayınlayacaktır. Kale tepesindeki yangının söndürülmesi çalışmalarına YortanIı(Paşa Ilıcası) kazıekibi de önemli katkılarda bulunmuştur. Yayın hazırlığıolarak, Altertümer von Pergamon dizisinin iki yeni cildinin ve Pergamenische Forschungen'in bir cildinin redaksiyonu, Bergama'da bitiriidi.

 

1999 yılında çıkan kazımonografileri:Altertümer von Pergamon XV 3: Ulrike Wulf, Die hellenistischen und römischen Wohnhauser von Pergamon.Pergamenische Forschungen 12: Gioia de Luca-Wolfgang Radt, Sondagen im Fundament des Grossen Altars.

 

Ayrıca, son on yılın araştırma sonuçlarının da eklendiği Wolfgang Radt'ın Pergamonkitabının çok sayıda resimli yeni baskısıyayınlanmıştır: Pergamon, Geschichte und Bauten einer antiken Metropole (Darmstadt, 1999).

 

Dr. Wolfgang RADT, Alman Arkeoloji Enstitüsü Ayazpaşa Cami Sokak, 48. 80090 Gümüşsuyu. istanbulfTÜRKiVE

 

Bağımsız Rehberler Platformu

 

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !