Turist Rehberlerinin Vergilendirilmesi

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü

 

 

SAYI : B.07.4.DEF.0.07.1 l/GVK.ÖZ.04.67/

KONU : Turist rehberlerinin vergilendirilmesi.

İLGİ : .... tarihli dilekçeniz

İlgi kayıtlı dilekçenizde; Antalya Turizm ve Kültür İl Müdürlüğü'ne bağlı Profesyonel Turist rehberi olarak arızi çalıştığınızı, Bağ-Kur'a verilmek üzere turist rehberlerinin gelir vergisinden muaf olup olmadığı konusunda özelge talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65'inci maddesinde "Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır."Aynı kanunun 66'ıncı maddesinde; "Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez."

"Bu maddenin uygulanmasında;

5- Vergi Usul Kanunu'nun 155' inci maddesinde belirtilen şartlardan en az ikisini taşıyan ebe, sünnetçi, sağlık memuru, arzuhalci, rehber gibi mesleki faaliyette bulunanlar (şartlardan en az ikisini taşımayanlar ile köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5.000'i aşmayan yerlerde faaliyette bulunanların bu faaliyetlerine ilişkin kazançları gelir vergisinden muaftır.)

Bu işler dolayısıyla serbest meslek erbabı sayılırlar." hükümleri yer almaktadır.

Aynı Kanunun 94'üncü maddesinde, "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar." Yine aynı maddenin (2'inci fıkrasının (b) bendinde,

"Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);

a) 18 inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden b)Diğerlerinden," hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Serbest meslek erbabında işe başlamanın belirtileri" başlıklı 155 inci maddesi; serbest meslek erbabı için aşağıdaki hallerden herhangi birinin işe başlamayı göstereceği belirtilmiştir.

1. Muayenehane, yazıhane, atelye gibi özel iş yerleri açmak;

2. Çalışılan yere tabela, levha gibi mesleki faaliyette bulunulduğunu ifade eden alametleri asmak;

3. Her ne şekilde olursa olsun devamlı olarak mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren ilanlar
yapmak;

4. Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki teşekküllere kaydolmak.

Bu hükümlere göre; turist rehberleri Gelir Vergisi Kanununun uygulamasında serbest meslek erbabı olarak kabul edilmekte olup, aynı kanunun 66'ncı maddesinin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinin parantez içi hükmünde belirtilen muaflık şartlarını taşıyanların gelir vergisinden muaf oldukları, muaflık şartlarını taşımayanların ise gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmaları gerekmekdir. Ancak, vergiden muaf olanlar da dahil olmak üzere rehberlere yapılan ödemelerden Gelir Vergisi Kanununun 94/2-b maddesine göre; (2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) % 22 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Gelir Vergisi Kanunu : http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/1040.html

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !